O projekcie

 

O projekcie

Projekt “Pogranicze równych szans” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu i Громадська  організація «Товариство дітей-інвалідів батьків та їх друзів «Зоря надії»» УКРАЇНА
Celem projektu jest dostarczenie 108 osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami z Zamojszczyzny
i rejonu krzemienieckiego zintegrowanego wsparcia społecznego, w tym w zamieszkaniu i rehabilitacji poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie Zamościa i Krzemieńca.
W trakcie realizacji ( 01.10.2020 – 30.09.2022 r.) Wnioskodawca z Zamościa i Partner z Ukrainy utworzą wzorcowy ośrodek rehabilitacyjno-społeczny dla 80 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w obszarze programu współpracy transgranicznej (m. Krzemieniec na Ukrainie) poprzez wypracowanie
i modyfikację do uwarunkowań lokalnych systemu zintegrowanego usprawniania jako metody pracy
z osobami ze znacznymi niepełnosprawnościami. Realizatorzy dokończą budowę tegoż systemu na Zamojszczyźnie poprzez stworzenie możliwości zamieszkania osobom dorosłym, obecnie pozostających pod opieką starzejących się rodziców (28 osób w pierwszym etapie).
Z realizacji projektu skorzysta:
-80 dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością pozbawionych obecnie jakiegokolwiek kompleksowego wsparcia z rejonu krzemienieckiego, którzy uzyskają dostęp do zintegrowanego wsparcia rehabilitacyjno- społecznego w ośrodku w Krzemieńcu.
-28 dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z Zamojszczyzny, które uzyskają dostęp do zamieszkania w Rodzinnym Domu zaspokajającym ich szczególne potrzeby poprzez zaoferowanie im usług społecznych i aktywizujących.
Odbiorcy projektu otrzymają wsparcie w 2 wybudowanych ośrodkach, świadczących nowe usługi społeczne dostosowane do potrzeb osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Projekt odpowie na potrzeby 30% wszystkich osób z najcięższymi niepełnosprawnościami mieszkających na obszarach realizacji projektu.
Z projektu skorzystają kadry terapeutyczne z Polski i Ukrainy (50 osób) przygotowane
w trakcie działań projektowych do pracy w systemie zintegrowanego usprawniania zmodyfikowanym zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami.

Wartość projektu: 2 190 000,00 euro, w tym dofinansowanie: 1 950 000,00 euro ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa)