Zaznacz stronę

O projekcie

PROJEKT KRESOWA

Rozbudowa kompleksu terapeutyczno-opiekuńczy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
Wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu stali się dorosłymi ludźmi. Z powodu ich ciężkiej niepełnosprawności nadal potrzebują wsparcia w postaci terapii, rehabilitacji, opieki. Zwłaszcza, że ich rodzice w nieunikniony sposób starzeją się i ..odchodzą.

O projekcie

14 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa (Polska) podpisało umowę grantową na realizację projektu „Pogranicze równych szans”.
Projekt jest kontynuacją kilkuletniej współpracy Stowarzyszenia „Krok za krokiem” z ukraińską organizacją rodziców dzieci niepełnosprawnych – „Zorza nadziei”,
z Krzemieńca.

Będzie on realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.
W ramach projektu zostaną wybudowane 2 ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami: dla 80 dzieci w Krzemieńcu i dla 28 osób dorosłych w Zamościu. Ośrodek w Krzemieńcu będzie zapewniał codzienne, wsparcie i rehabilitację dzieciom z ciężkimi wadami genetycznymi czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Przyszła kadra zostanie wyszkolona przez zamojskie Stowarzyszenie.

Budowa Ośrodka w Zamościu, będącego II etapem realizacji Rodzinnego Domu przy ul. Kresowej 24 rozpocznie się w 2021 r.. Zapewnienie stałego zamieszkania osobom dorosłym jest kolejnym, istotnym elementem systemu wsparcia osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, tworzonego przez Stowarzyszenie od 30 lat.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają cały szereg barier i są wykluczone z życia społecznego z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego, czemu ma przeciwdziałać projekt „Pogranicze Równych Szans”.

Uruchomienie działalności obu ośrodków budowanych symetrycznie po obu stronach granicy nastąpi do 30.09.2022 r. Całkowity koszt projektu to 2 190 000 euro z czego wysokość dofinansowania stanowi 1.950 000,00 euro.