PROJEKT
„The Borderland of Equal Chances”

współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa) realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 (PLBU.03.01.00-06-0217/17-00)

UKRAINA

POLSKA

PROJEKT KRESOWA

Rozbudowa kompleksu terapeutyczno-opiekuńczy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
Wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu stali się dorosłymi ludźmi. Z powodu ich ciężkiej niepełnosprawności nadal potrzebują wsparcia w postaci terapii, rehabilitacji, opieki. Zwłaszcza, że ich rodzice w nieunikniony sposób starzeją się i ..odchodzą.

Aktualności

CEL PROJEKTU

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają cały szereg barier i są wykluczone z życia społecznego z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego, czemu ma przeciwdziałać projekt „Pogranicze Równych Szans”.

NASI PARTNERZY